Customize

Pics of Suri behind glass, looking at people

Discussion in 'Tom and Katie' started by uouV, Oct 11, 2009.

 1. happy feet Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  OH, FUCKING IRONY....
 2. uouV Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  ͍ͩ͛ͥ̌ͨr̻̱̮ͤ̐̈́͌̋ͅIMd̒S͕̹ͭͯ̓̍͌̓̕҉ ̠̩ͫ̓͊ͬ̇̓̇e̩̮͎̭̙̩͙ͫ̃ͨ ̤ͥͤw͔̳͕̙̠͓͋ͥͮ̚i̼͈̯͑͋̆̏ͩ̓͆lOR͍ͩ͛ͥ̌ͨr̻̱̮ͤ̐̈́͌̋ͅRY FOp̦͚̠̓̽̉͂ͬ̓̇a͍̞ͩ͛ͥ̌ͨR THl͆lISN̫̬̰̭̠̜ͥ̑ͩ͂ͦoTHREe͉̱͍͈̫͉͇̊̍̑͛ͭ̽͘͞ ̲̪ ̩̖͈̯͉͒ͩ̍̅̂̉̕͘c͍̬̝̬͎̯̰̎ͣͥͨ͒̀͝AD
  ST
  ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍O ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍P TH~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ E CUE͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩LZATL!!GO
  ST
  ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍O ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍P TH~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ E KILE͡҉҉ LZAINLG!!GO


  ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔S ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡UR ͡�̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚�I I�̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉S N ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉OT͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩ E ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉OV ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉IL ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚ YE̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍T
 3. Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  fSymsOGXO5e1ey3rpHp8vsnT_500.jpg
 4. fitch2000 Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  irrational bigots? so everyone on the internet who has posted about Suri, saying the same things that's said here are irrational bigots too? Anyone who reads the tabloids and says or thinks or worries about Suri is an irrational bigot?

  lmao
 5. PresidentShaw Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  Yes
 6. Herro Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  He didn't say everyone on the internet. Pay attention sweetheart.


  Lol, true.
 7. Puddin_Tame Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  pretty much...

  and you moonbats worry about a little zalgo ruining your day

  OMG THE CHILD IS BEHIND GLASS ITS LIKE SHES IN A ZOO LIKE AN ANIMAL WHAT HAS SCIENTOLOGY DONE
 8. Puddin_Tame Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  TABLOIDS AND INTERNETS BACK ME UP WHO YOU CALLIN FAT HUH

  fucking retards my christ
 9. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  TH]͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IS^�̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ^^
 10. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  She who waits behind the glass.
 11. anon111265 Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  ITT: GROWN MEN DISCUSS NONCONSENSUAL PICTURES OF A LITTLE GIRL.

  prove me right.
 12. Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  lmao, Herro and his SciFag ways make me want to shit. I am not even going to start on how likely it is that she will be groomed as the heir to Scientology. Poor child, for the time being that is, I am sure that if her church has its way that we will be enemies in the future.
 13. Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  lol grown men shouldnt be discussing sensual pictures of a child
 14. muldrake Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  I'm not concerned about Suri. I'm concerned about the actual physical brain damage five minutes in this thread has caused me. Those photos are utterly devoid of anything weird or creepy. I'd hate to see what some people on this thread would come back with in response to a Rorschach test.
 15. Trev6 Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  7 pages. 7 goddamn pages, and not a single Suri/Lazytown/Pedobear shoop.

  Seriously, you guys. What the fuck.
 16. Prometheus1 Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  I think that is what happens when people fall down the rabbit hole. Some people do not know when to draw the line or realise when they have lost the plot.
  Yes, she is the child of 2 people who don't seem to have 1 grey cell between them but that does not mean everything the child does is ALARMING.
 17. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  No but it's nice to have a few pictures from before she dies of hypothermia.
 18. Vamp Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  Now, I know who has the biggest dick in their relationship. Lol
 19. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  At least she'll only be raped by pedo-priests now.
 20. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people


  Don't be silly, Suri's a girl!
 21. Vamp Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

 22. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  Pedo-nuns?
 23. Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  no most nuns are actually prudes. They hate sex.
  <br>
  But if Suri ends up being raised in catholic schools shell prolly just end up a skank like all of the other chicks that go to catholic school.
 24. Anonymous Member

  Re: Pics of Suri behind glass, looking at people

  This is at odds with everything pornography has taught me.

Share This Page

Customize Theme Colors

Close

Choose a color via Color picker or click the predefined style names!

Primary Color :

Secondary Color :
Predefined Skins